Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

Участвай в играта


Въведи кода от вложката

Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни
+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Желая да получавам рекламни съобщения/

Награди


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА "СПЕЧЕЛИ С MERILYN"

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Спечели с Merilyn” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Спечели с Merilyn”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 10-ти октомври 2019 г. и ще продължи до 30-ти ноември 2019 г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез регистрация в сайта www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711 , е 30-ти ноември 2019 г. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 30-ти декември 2019 г. След 30-ти ноември 2019 г. участващи скреч карти могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Спечели с Merilyn”, участват всички разновидности на цигари Merilyn. На всяка скреч карта има уникален код на латиница, който потребителят може да регистрира. За да участва за теглене на големите награди, потребителят следва да регистрира 1 код, съгласно правилата по-долу.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Спечели с Merilyn”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства и лица под 18 години, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

За МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ

При покупка на кутия Merilyn (всички разновидности) Вие получавате скреч карта и може да спечелите моментна награда:

в случай, че след изтриване на посоченото в скреч картата място съберете три еднакви символа.

За ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

На лицето на всяка скреч карта има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711. (Цена за SMS към А1 и VIVACOM е 0,25 лв. без ДДС и 0,24 лв. без ДДС за абонати на Теленор). След регистриране на кода на www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711 и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят има възможност да участва за големите награди.

За регистрацията на валиден и уникален код на www.igraskod.com и след съгласие с официалните правила за защита на личните данни, в диалогов прозорец потребителят ще бъде помолен да въведе своя телефонен номер. Участникът следва да изпрати свой валиден телефонен номер. При невалиден телефонен номер или номер на трето лице, участникът се дисквалифицира от участие. За изпратени невалидни телефонни номера или номера на трети лица, Организаторът не носи отговорност.

За участие в тегленията за големите награди (10 броя СПА уикенди за двама в Arte SPA & Park Велинград) в програмата „Спечели с Merilyn”, потребителят трябва да регистрира по време на кампанията поне 1 уникален код и за него да получи съобщение, че има възможност да участва за големите награди.

Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове.

В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код.

Ако участник е регистрирал един или повече кода в кампанията, за който код е получил съобщение, че има възможност да участва за големите награди (10 броя СПА уикенди за двама в Arte SPA & Park Велинград), той участва в автоматичното електронно теглене и има възможност да спечели само една от големите награди - СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Велинград, без значение че е регистрирал повече кода от необходимите за спечелване на телефона или паричната награда. Колкото повече кода регистрира един участник, толкова шансовете за спечелване на една от големите награди е по-голям.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИ НАГРАДИ:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се раздават по следния механизъм: Всеки потребител получава скреч карта при закупуване на кутия The King по избор. При съвпадение на три символа на скреч полето, потребителят получава изобразената награда. Наградите се взимат от търговския обект, от който е закупен продуктът.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИТЕ се разпределят измежду всички изпратили поне един брой валиден и уникален код в периода 10-ти октомври – 30-ти ноември 2019 г., чрез регистрация в сайта www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711, за който код са получили съобщение, че имат възможност да участват за големите награди.

Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене, което ще се проведе между 2-ри – 8-ми декември 2019 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившите участници ще бъдат помолени и да потвърдят данните за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да предоставят лични данни за идентифициране и получаване на наградата. Нужните данните са име, фамилия, година на раждане, точен адрес за доставка на наградата и се събират чрез обаждане на предоставения от участника телефонен номер. Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 9-ти септември 2019 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившата карта като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Спечели с Merilyn”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Спечели с Merilyn” може да бъде прекратена преди 5 август 2019 г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Спечели с Merilyn”.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, дата на раждане, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес( в случай, че бъде предоставен имейл адрес от участника, съгласно правилата по-долу). Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Предоставянето на съгласие се удостоверява с отметка на указаното за това място.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК.

С участието си в програмата:

предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични ми данни за целите посочени по-горе. информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на: държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД, “ЛИНК МОБИЛИТИ” EАД, ЕИК 131094924 за целите на организация и информационно обслужване на кампанията, в това число и уточняване на данните ми като печеливш участник; СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник; разработчици на сайта www.igraskod.com , с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения. Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата СПЕЧЕЛИ С MERILYN и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Спечели с Merilyn” може да се намерят на скреч картите. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com , където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Спечели с Merilyn”.

Контакти