Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

 

Въведи кода от вложката

Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни
+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Честито!

+359
+359

Награди

10 Екскурзии в Милано за двама

15 Samsung Galaxy Watch

100 Златни колиета - 0,45 гр

*Изображението има илюстративна цел

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА "КУТИЯ С ИЗНЕНАДИ"

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Кутия с изненади” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Кутия с изненади.”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 1-ви ноември 2018 г. и ще продължи до 31-ви декември 2018г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез регистрация в сайта www.igraskod.com , е 31-ви декември 2018г. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 20-ти януари 2019г. След 31-ви декември 2018 г. участващи опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Кутия с изненади”, участват опаковките на Merilyn Pink, Merilyn Blue, Merilyn Pop и Merilyn White, снабдени с вложка. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша и печели момента награда или има възможност да участва за теглене на големите награди, съгласно правилата по-долу. В една опаковка може да има само една вложка.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Кутия с изненади”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства и лица под 18 години, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.igraskod.com. След регистриране на кода на www.igraskod.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или има възможност да участва за големите награди.

За регистрацията на валиден и уникален код и след съгласие с официалните правила за защита на личните данни, в диалогов прозорец потребителят ще бъде помолен да въведе своя телефонен номер. Участникът следва да изпрати свой валиден телефонен номер. При невалиден телефонен номер или номер на трето лице, участникът се дисквалифицира от участие. За изпратени невалидни телефонни номера или номера на трети лица, Организаторът не носи отговорност.

За участие в тегленията за големите награди (15 броя смарт часовници Samsung Galaxy smartwatch и 10 броя екскурзии в Милано за двама) в програмата „Кутия с изненади”, потребителят трябва да регистрира по време на кампанията поне 2 уникални кода за часовник и 3 уникални кода за екскурзия в Милано и за тях да получи съобщение, че има възможност да участва за големите награди.

Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове.

В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код.

Ако участник е регистрирал два или повече кода в кампанията, за които кода е получил съобщение, че има възможност да участва за големите награди (2 уникални кода за часовник и 3 уникални кода за екскурзия в Милано), той участва в автоматичното електронно теглене и има възможност да спечели само една от големите награди - часовник или екскурзия в Милано без значение че е регистрирал повече кода от необходимите за спечелване на часовника или екскурзията. Колкото повече кода регистрира един участник, толкова шансовете за спечелване на една от големите награди е по-голям.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на програмата са общо 125 на брой и са както следва:

Моментни награди:

Големи награди:

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на регистрация на www.igraskod.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички изпратили поне два или три броя валидни и уникални кода в периода 1-ви ноември – 31 декември 2018 г., чрез регистрация в сайта www.igraskod.com , за които кода са получили съобщение, че имат възможност да участват за големите награди.

Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене, което ще се проведе между 7-ми – 15-ти януари 2019 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившите участници ще бъдат помолени и да потвърдят данните за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една моментна награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да предоставят лични данни за идентифициране и получаване на наградата. Нужните данните са име, фамилия, година на раждане, точен адрес за доставка на наградата и се събират чрез обаждане на предоставения от участника телефонен номер. Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 31-ви януари 2019 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Кутия с изненади”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Кутия с изненади” може да бъде прекратена преди 31 декември 2018 г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Кутия с изненади”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, дата на раждане, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес( в случай, че бъде предоставен имейл адрес от участника, съгласно правилата по-долу).

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

При регистрация си чрез www.igraskod.com с валиден и уникален код и подаване на свой телефонен номер, чрез портала www.igraskod.com, се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy.

Предоставянето на съгласие се удостоверява с отметка на указаното за това място.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата КУТИЯ С ИЗНЕНАДИ и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

На участниците в играта ще бъде предоставена възможност да отговорят на следния въпрос:

Коя марка цигари пушите обикновено?

За отговор на въпроса за предпочитаната марка цигари ще има прозорец с падащо меню, от което ще може да се избере предпочитаната марка.

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА Е ИЗЦЯЛО ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИКА. ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ИЛИ СЪОТВЕТНО ОТКАЗЪТ ДА СЕ ОТГОВОРИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ВЛИЯЕ НА УЧАСТИЕТО В НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА „КУТИЯ С ИЗНЕНАДИ”.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИГРИ, ХОРОСКОПИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

При съгласие, чрез отметка в полето индикирано за тази цел, да получава игри, хороскопи и други материали, участникът следва да предостави свой собствен имейл адрес. С предоставянето на имейл адрес, участникът декларира, че е пълнолетно лице и че предоставеният имейл адрес е негов личен като носи отговорност да не предоставя имейл адрес на трето лице.

Участникът може във всеки един момент да откаже да получава игри, хороскопи и други материали на предоставения от него имейл адрес, за което следва да изпълни процедурата за отказ на указания за това линк към изпратения имейл. При получен отказ, КТ Интернешънъл ЕАД прекратява обработката на имейл адреса на участника.

КТ Интернешънъл ЕАД обработва предоставения от участника имейл адрес единствено за целите на изпращане на игри, хороскопи и други материали за период до 3 години от получаване на съгласие за това или до получаване на отказ, съгласно предходното изречение от участника, който от двата момента настъпи по-рано.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА ИГРИ, ХОРОСКОПИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ Е ИЗЦЯЛО ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИКА КАТО НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТАКЪВ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ВЛИЯЕ НА УЧАСТИЕТО В НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА „КУТИЯ С ИЗНЕНАДИ”.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Кутия с изненади” може да се намерят на вложките в участващите опаковки. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Кутия с изненади”.

Печелят Samsung Galaxy Watch

Х. Х. от София Н. Н. от Велико Търново Р. Г. от Пловдив Т. К. от Севлиево Т. Ф, от София К. К. от Стара Загора С. Н. от Шумен В. Т, от Сливен И. А. от Казанлък Х. Н. от Пловдив Ю. П. от Долна Митрополия М. Х. от Велико Търново Й. Л. от с. Ярджиловци Б. П. от София М. Н. от Ловеч

Печелят екскурзия в Милано

Х. Х. от София Н. Н. от Велико Търново Р. Г. от Пловдив Т. К. от Севлиево Т. Ф. от София К. К. от Стара Загора С. Н. от Шумен В. Т. от Сливен И. А. от Казанлък Х. Н. от Пловдив Ю. П. от Долна Митрополия М. Х. от Велико Търново Йо. Л. от с. Ярджиловци Б. П. от София М. Н. от Ловеч

Печелят златно колие

В. Б. от Мирково А. Б. от София К. А. от Перник Е. С. от Радомир П. В. от София М. Х. от Перник A. M. от с. Вакарел Е. И. от София М. П. от Бургас Р. П. от Бургас Б. Г. от Перник С. К. от София Г. Г. от с. Самоводене Н. Л. от Ихтиман И. Р. от Кнежа Т. М. от Русе Я. Т. От Гоце Делчев Ж. И. от София Л. Д. от Благоевград П. М. от Пловдив А. И. от Пирдоп М. М. от Бяла Я. П. от Своге П. Г. от Пазарджик К. Ц. от с. Първенец П. Н. от Пловдив Т. Н. от София С. А. от София С. К. от Банкя М. В.-Д. от София М. Ц. от Бургас Д. Я. от Костандово Ц. П. от Пловдив П. П. от Сливен Н. В. от Първомай Г. Д. от Шумен А. П. от Видин К. Д. от Перник Д. Г. от Търговище Н. Д. от Ямбол Н. А. от Асеновград К. Ш. от Велинград М. М. от Благоевград Д. П. от Стара Загора Б. М. от Перник Д. М. от Силистра Е. К. от София Г. И. от Бяла Слатина В. Г. от Мездра Ц. Б. от София М. М. от Велико Търново А. А. от с. Царево М. И. от с. Слънчево Н. О. от София Т. С. от Бургас Ю. Д. от Златни Пясъци Д. Д. от Нова Загора Р. С. от Кричим А. А. от Пловдив В. Б. от София М. С. от Враца М. Д. от Белослав Ц. К. от Пазарджик С. О. от Габрово И. С. от Варна Л. В. от Пловдив Е. К. от Козлодуй П. С. от Видин М. А. от Ловеч С. К. от Варна М. Х.-Д. от Пловдив П. П. от Нова Загора Х. К. от Кнежа И. В. от Пещера Г. Г. от Плевен Е. С. от Пещера С. И. от София К. Х. от Мочилград А. Ш. от Казанлък М. Д. от Елхово Р. К. от София А. С. от Димитровград С. С. от Видин К. М. от Видин Е. В. от Бургас М. С. от София Е. Б. от София М. К. от с. Синапово Г. К. от Плевен В. И. от Русе Б. Н. от с. Брестовица М. П. от София Л. Л. от Велико Търново М. Г. от Сливен М. К. от Бургас Д. Й. от с. Невестино С. С. от Велико Търново Д. Д. от Благоевград Е. С. от Варна Д. Ц. от Пловдив

Контакти